Contact Us

  Jeevan Jyoti Ashram
  Khandagiri Bari
  Khandagiri
  Near Amri Hospital
  Bhubaneswar-30
  Mobile No: 9438005718
  Ph: 0674-6544911
  Email Id: jeevanjyotiashram541@gmail.com
  Web: www.jeevanjyotiashram.org
  Pin- 751030
  Odisha
  India